Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, w związku z rejestracją dźwięku i obrazu oraz transmisją obrad Rady Powiatu Bytowskiego

Stosownie do postanowień art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych bądź Rodo

informujemy, iż:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Bytowski z siedzibą Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, tel. (59) 822 80 00, e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@powiatbytowski.pl; tel. (59 )822 80 00  lub  listownie: Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów – w przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnień;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, oraz gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku z  art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm), zgodnie z którym, obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu bądź w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

  1. odbiorcami Państwa danych osobowych w postaci wizerunku, ewentualnie barwy głosu i przekazanych podczas wypowiedzi innych danych, są:

– organy władzy publicznej lub podmioty i instytucje  wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub
– podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
– osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informacje publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie www.powiatbytowski.sesja.pl

  1. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora określonych przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Bytowie, w związku z realizacją obowiązku archiwizacji, który określony został odrębnymi przepisami prawa;
  2. w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia:

1)  dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych – w przypadku gdy dane te są niekompletne bądź nieprawidłowe;
3) prawo do  usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadkach przewidzianych przepisem prawa;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przenoszenia danych ;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. – mogą to Państwo uczynić, jeśli uznają, że Administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa;

Ponadto informujemy, ze w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Pani/Pan decyzją, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu o czym stanowi art. 22 Rodo, ponadto informujemy iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowej.